Σύγκριση Προγνώσεων WxSim με Πραγματικές Καταγραφές

 
Στήλες: Πραγματικές Καταγραφές (Act), Πρόγνωση WxSim (WS)

Πρωινή Πρόγνωση(05:00)
Ενημερώθηκε: 06-03-22 στις 5:00 am
Στόχος Πρόγνωσης Ημέρα Ημέρα +1 Ημέρα +2
± 2.0° C Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη
Ημ/νία Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS
06-03-22     3     2     8     1     2     1
05-03-22 3.7 1.3 5 2.8 -0.8 2     4     2     10     3
04-03-22 5.7 4.3 10 4.8 -0.8 4 3.7 0.3 4 2.8 -0.8 2     5     3
03-03-22 4.2 3.8 8 3.3 -0.3 3 5.7 4.3 10 4.8 -0.8 4 3.7 2.3 6 2.8 0.2 3
02-03-22 1.6 5.4 7 0.7 0.3 1 4.2 4.8 9 3.3 0.7 4 5.7 4.3 10 4.8 0.2 5
01-03-22 1.7 1.3 3 0.8 -0.8 0 1.6 5.4 7 0.7 0.3 1 4.2 4.8 9 3.3 0.7 4
28-02-22 3.4 3.6 7 1.5 -1.5 0 1.7 0.3 2 0.8 -1.8 -1 1.6 4.4 6 0.7 0.3 1
27-02-22 2.7 3.3 6 2.1 -2.1 0 3.4 2.6 6 1.5 -0.5 1 1.7 1.3 3 0.8 -0.8 0
26-02-22 6.6 5.4 12 5.2 -0.2 5 2.7 3.3 6 2.1 -1.1 1 3.4 2.6 6 1.5 -0.5 1
25-02-22 6.4 -3.4 3 5.5 6.5 12 6.6 -2.6 4 5.2 6.8 12 2.7 3.3 6 2.1 4.9 7
24-02-22 5.9 5.1 11 5.9 -2.9 3 6.4 6.6 13 5.5 -1.5 4 6.6 6.4 13 5.2 -0.2 5
23-02-22 6.1 2.9 9 4.6 0.4 5 5.9 5.1 11 5.9 -2.9 3 6.4 6.6 13 5.5 -1.5 4
22-02-22 4.9 10.1 15 4.2 2.8 7 6.1 3.9 10 4.6 0.4 5 5.9 4.1 10 5.9 -2.9 3
21-02-22 9.4 8.6 18 7.8 1.2 9 4.9 11.1 16 4.2 2.8 7 6.1 4.9 11 4.6 1.4 6
Αποτελέσματα Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS
# Επιτυχίες   2   9   2   9   1   9
% Επιτυχίας     15.4     69.2     16.7     75.0     9.1     81.8
Μέσο Σφάλμα   4.5     1.6     4.2     1.7     4.1     1.2  
Καθαρό Σφάλμα   4.0     0.1     3.8     0.1     4.1     0.2  
Σταθ. Απόκλ.   2.2     1.7     1.9     1.7     1.3     1.3  
Μεσημεριανή Πρόγνωση(11:00)
Ενημερώθηκε: 06-03-22 στις 11:00 am
Στόχος Πρόγνωσης Ημέρα Ημέρα +1 Ημέρα +2
± 2.0° C Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη
Ημ/νία Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS
06-03-22     5     2     8     2     3     1
05-03-22 3.7 2.3 6 2.8 0.2 3     5     2     9     3
04-03-22 5.7 5.3 11 3.9 -0.9 3 3.7 0.3 4 2.8 -0.8 2     4     2
03-03-22 9.8 -0.8 9 3.3 -0.3 3 5.7 3.3 9 3.9 0.1 4 3.7 0.3 4 2.8 -0.8 2
02-03-22 7.2 -1.2 6 0.7 -0.7 0 9.8 -1.8 8 3.3 -0.3 3 5.7 4.3 10 3.9 -0.9 3
01-03-22 4.9 -0.9 4 0.5 -1.5 -1 7.2 -2.2 5 0.7 0.3 1 9.8 -0.8 9 3.3 0.7 4
28-02-22 3.4 3.6 7 0.1 0.9 1 4.9 -1.9 3 0.5 -0.5 0 7.2 -0.2 7 0.7 1.3 2
27-02-22 6.6 -1.6 5 1.9 -2.9 -1 3.4 2.6 6 0.1 -0.1 0 4.9 -1.9 3 0.5 -0.5 0
26-02-22 6.6 7.4 14 2.4 3.6 6 6.6 0.4 7 1.9 -0.9 1 3.4 0.6 4 0.1 -0.1 0
25-02-22 11.8 0.2 12 5.5 -1.5 4 6.6 5.4 12 2.4 3.6 6 6.6 0.4 7 1.9 -0.9 1
24-02-22 10.4 0.6 11 4.0 -1.0 3 11.8 1.2 13 5.5 -2.5 3 6.6 5.4 12 2.4 2.6 5
23-02-22 9.6 -0.6 9 4.0 0 4 10.4 0.6 11 4.0 -1.0 3 11.8 0.2 12 5.5 -1.5 4
22-02-22 5.2 8.8 14 4.2 2.8 7 9.6 1.4 11 4.0 2.0 6 10.4 -0.4 10 4.0 -1.0 3
21-02-22 13.7 2.3 16 7.5 0.5 8 5.2 9.8 15 4.2 1.8 6 9.6 -1.6 8 4.0 1.0 5
Αποτελέσματα Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS
# Επιτυχίες   7   10   7   10   9   10
% Επιτυχίας     53.8     76.9     58.3     83.3     81.8     90.9
Μέσο Σφάλμα   2.7     1.3     2.6     1.2     1.5     1.0  
Καθαρό Σφάλμα   2.0     -0.1     1.6     0.1     0.6     0.0  
Σταθ. Απόκλ.   2.7     1.1     1.5     1.0     1.6     0.6  
Βραδυνή Πρόγνωση(17:00)
Ενημερώθηκε: 06-03-22 στις 5:00 pm
Στόχος Πρόγνωσης Ημέρα Ημέρα +1 Ημέρα +2
± 2.0° C Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη
Ημ/νία Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS
06-03-22     2     8     2     3     2     5
05-03-22 2.8 0.2 3 4.7 0.3 5     3     8     3     7
04-03-22 3.9 0.1 4 5.7 -0.7 5 2.8 0.2 3 4.7 -0.7 4     2     9
03-03-22 3.3 -0.3 3 11.4 -2.4 9 3.9 -0.9 3 5.7 -1.7 4 2.8 -2.8 0 4.7 -2.7 2
02-03-22 0.7 0.3 1 8.8 -0.8 8 3.3 -0.3 3 11.4 -2.4 9 3.9 0.1 4 5.7 -0.7 5
01-03-22 0.5 -1.5 -1 7.0 -3.0 4 0.7 -0.7 0 8.8 0.2 9 3.3 -0.3 3 11.4 -1.4 10
28-02-22 0.1 0.9 1 4.7 -3.7 1 0.5 -1.5 -1 7.0 -1.0 6 0.7 0.3 1 8.8 0.2 9
27-02-22 1.9 -1.9 0 7.2 0.8 8 0.1 0.9 1 4.7 -2.7 2 0.5 -0.5 0 7.0 -1.0 6
26-02-22 0.3 4.7 5 6.6 -0.6 6 1.9 -0.9 1 7.2 -1.2 6 0.1 1.9 2 4.7 1.3 6
25-02-22 5.5 -2.5 3 13.1 -2.1 11 0.3 4.7 5 6.6 -0.6 6 1.9 -0.9 1 7.2 0.8 8
24-02-22 4.0 -1.0 3 12.4 -0.4 12 5.5 -1.5 4 13.1 -1.1 12 0.3 4.7 5 6.6 -0.6 6
23-02-22 4.0 1.0 5 12.6 -1.6 11 4.0 -1.0 3 12.4 -0.4 12 5.5 -1.5 4 13.1 -2.1 11
22-02-22 4.2 0.8 5 9.4 1.6 11 4.0 2.0 6 12.6 -1.6 11 4.0 -1.0 3 12.4 0.6 13
21-02-22 6.2 0.8 7 16.6 -1.6 15 4.2 1.8 6 9.4 0.6 10 4.0 1.0 5 12.6 -3.6 9
Αποτελέσματα Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS
# Επιτυχίες   11   9   11   10   9   8
% Επιτυχίας     84.6     69.2     91.7     83.3     81.8     72.7
Μέσο Σφάλμα   1.2     1.5     1.4     1.2     1.4     1.4  
Καθαρό Σφάλμα   0.1     -1.1     0.2     -1.1     0.1     -0.8  
Σταθ. Απόκλ.   1.2     1.0     1.1     0.7     1.3     0.6  
Νυχτερινή Πρόγνωση(23:00)
Ενημερώθηκε: 05-03-22 στις 11:00 pm
Στόχος Πρόγνωσης Ημέρα Ημέρα +1 Ημέρα +2
± 2.0° C Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη
Ημ/νία Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS
05-03-22     3     5     3     8     3     4
04-03-22 3.7 0.3 4 5.7 -0.7 5     3     4     2     9
03-03-22 3.3 0.7 4 11.4 -2.4 9 3.7 -0.7 3 5.7 -1.7 4     2     3
02-03-22 0.7 0.3 1 8.8 0.2 9 3.3 -0.3 3 11.4 -2.4 9 3.7 0.3 4 5.7 -0.7 5
01-03-22 1.9 -1.9 0 3.7 2.3 6 0.7 0.3 1 8.8 0.2 9 3.3 -0.3 3 11.4 -1.4 10
28-02-22 0.1 1.9 2 4.7 -1.7 3 1.9 -1.9 0 3.7 3.3 7 0.7 0.3 1 8.8 0.2 9
27-02-22 1.9 0.1 2 7.2 -1.2 6 0.1 0.9 1 4.7 -3.7 1 1.9 -2.9 -1 3.7 3.3 7
26-02-22 0.3 4.7 5 6.6 -0.6 6 1.9 -1.9 0 7.2 -1.2 6 0.1 1.9 2 4.7 1.3 6
25-02-22 5.5 -1.5 4 13.1 -2.1 11 0.3 4.7 5 6.6 -0.6 6 1.9 -0.9 1 7.2 0.8 8
24-02-22 4.0 -1.0 3 12.4 -0.4 12 5.5 -1.5 4 13.1 -1.1 12 0.3 5.7 6 6.6 0.4 7
23-02-22 4.0 1.0 5 12.6 -1.6 11 4.0 -1.0 3 12.4 -0.4 12 5.5 -1.5 4 13.1 -2.1 11
22-02-22 4.2 -0.2 4 9.4 0.6 10 4.0 1.0 5 12.6 -1.6 11 4.0 -1.0 3 12.4 0.6 13
21-02-22 3.7 5.3 9 16.6 -0.6 16 4.2 2.8 7 9.4 1.6 11 4.0 2.0 6 12.6 -2.6 10
20-02-22 8.2 -1.2 7 16.2 0.8 17 3.7 5.3 9 16.6 -0.6 16 4.2 2.8 7 9.4 0.6 10
Αποτελέσματα Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS
# Επιτυχίες   11   10   9   9   8   8
% Επιτυχίας     84.6     76.9     75.0     75.0     72.7     72.7
Μέσο Σφάλμα   1.5     1.2     1.9     1.5     1.8     1.3  
Καθαρό Σφάλμα   0.7     -0.6     0.6     -0.7     0.6     0.0  
Σταθ. Απόκλ.   1.6     0.7     1.2     1.0     1.5     0.8  


Ο τρέχων στόχος, είναι η διαφορά μεταξύ της πρόγνωσης και των πραγματικών τιμών, να μη ξεπερνά τους +- 2 βαθμούς C. Ετσι, αν η διαφορά βρίσκεται σε αυτό το εύρος, το χρώμα στο πεδίο της στήλης WS μετατρέπεται σε πράσινο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση παραμένει λευκό(χωρίς χρώμα). Στις γραμμές του πίνακα κάτω από από τις τιμές, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις συγκρίσεις.